اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
August 13, 2003
اطرافت را نگاه ميکني:فقط سياهي است
ارزو ميکني کاش سايه روشني هم بود...
چشمهايت را ميبندي شايد بتواني به تاريکي محض عادت کني
ولي با بستن چشمها تاريکي هم شيرينتر ميشود
هميشه اينگونه است...هميشه با چشمان بسته بهتر ميتوان از کنا بدي ها گذشت...
در اين روزها که چشمان باز هياهو را ميبيند و چشمان بسته هم هجوم خاطرات تو را هديه ميدهد
چشمان بسته را ترجيح ميدهم
چشمان کاملا بسته...

8/13/2003 09:32:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli