اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 11, 2003
بار دوم....
تا حالا شده در حق کسي کاري کنيد و..بگذار راخت تر بگويم:
تا حالا شده با کسي از روي دلسوزي دوست شويد؟!
بعد..بعد:
اصلا هم دوسش نداشته باشيد؟
بعد...بعد:
يه روز مجازات بشيد؟
...
به همان شيوه؟ و اندفعه شما ان موجودي باشيد که مورد ترحم شخصي قرار گرفته است!!؟
حتي..حتي:
اگر شما در اشتباه هستيد و اينطور نيست
ولي:
اون حسي که بهت دست ميده و فکر ميکني مورد ترحم قرار گرفتي
تنت را ميلرزاند..حالت را به هم ميزند و حاضريد هر کاري براي از بين رفتن ان حس بکنيد...حتي به قيمت از دست دادن ان دوست!
اگر هم تا حالا اينگونه نشده ايد...
اتماس ميکنم...التماستان ميکنم:
که هيچ وقت از روي ترحم با کسي دوست نشويد
مطمئن باشد:
که قصاص خواهيد شد
تجربه اش کرده ام...
براي:
بار دوم
نا مفهوم بود نه؟

9/11/2003 03:20:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli