اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
October 12, 2003
جايزه ي<<صلح>> نوبل نه فقط براي خانم شيرين عبادي
بلکه براي تمام انهايي که تلاش ميکنند دموکراسي را در ايران متولد کنند...
تمام انهايي که شيرين عبادي وکالت انها را به عهده داشت...
و تمام زنهاي ايراني
===>افتخاري براي جنبش زنان در ايران
به قلم ليلي فرهاد پور راحتما بخوانيد...

10/12/2003 07:12:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli