اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
November 28, 2003
فهميدم مزيت سينما به وي سي دي و دي وي دي و وي اچ اس و ... چيه!
تو سينما راحت ميشه اشک ريخت بدون اين که کسي بفهمه (چون تاريکه ديگه!)
ولي خونه اوج احساس(اين همون احساسه ؛حساس نيست) يک فيلم هيچ غلطي نميشه کرد مخصوصا اگه با خانواده ي عزيز مخصوص ديدن فيلم باشيد!!

11/28/2003 11:25:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli