اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
December 05, 2003
روز...شب!
روز:خسته!
شب!
با رامين و ليلا...
اول ولگردي هاي شبانه به شيوه راميني!! بعدش؟باز ولگردي!
بعد تر؟ شام يه جايي که پيتزا هاش پر از سير بود و روش برف اومده بود!!
و بعد هم يه سر کافه بلاگ و يه هات چاکلت داغ داغ که دوستان را هم ديديم!!!
بعد هم بوي عيدي...خوندن و بعد
خونه! در خدمت شما!!
راستي يه تصميمايي گرفتم که شهامت انجامشو ندارم شما جاي من بوديد چي کار مکرديد؟...

12/05/2003 10:29:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli