اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
December 20, 2003
بعضی گروههای سياسی وبلاگستان هم از عينک سياست ميبينن!!
هر انتخابات و رای گيری را انتخابات پارلمان و رياست جمهوری و ... ميدونن
و
ليست انتخاباتی اعلام ميکنن!!
***

نتیجه:لطفا کمی خودتان را تحويل بگيريد!

12/20/2003 06:02:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli