اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
September 02, 2004
اسمون ابيه.
اسمون زخميه.
رنگ من ابيه.
عشق من تاريکه.
.
.
.
خسته ام از دردي سخت
تشنه ام به دستي گرم.
خواننده:مهرداد پاليزبان
اهنگ:نفس عميق ( موسيقي فيلم)
گوش کنيد.

اين روز ها فقط موسيقي ايراني فاز ميده!‌ بمونه که دلم لک زده واسه فرمان و بابا حيدرش.براي مقيمش.من چرا نشد کنسرت فرمانو برم؟ پارسال اين موقع ها بود؛خانقاه صفي عليشاه.بابا حيدر.ترس.التماس.پاسداران.بوستان چندم بود؟ ساي بابا.حضرت استاد.استاد اعظم.

9/02/2004 12:41:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli