اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
April 11, 2008
با دیدن کارهای Troyt Coburn یکی از طرفدارهاش شدم ٬ عکس‌های Coburn عالیِ . انگار تک‌تکِ اعضای بدن رو می‌شناسه و بلده بهترین ژست رو ازشون بگیره . به نظر من برای هر ادمی واجبِ که کارهای Troyt Coburn رو ببینن مخصوصن برای دوستانی که فکر می‌کنن هنر عکاسی و عکس هنری انداختن یعنی از در و دیوار عکس انداختن

Labels: ,

4/11/2008 08:00:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli