اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
June 25, 2008


بدون دلیل خاصی ، عکسهاش رو دوست داشتم یه جورایی خیلی خوب از رنگ استفاده کرده . ببینید . حال کنید

Labels:

6/25/2008 10:12:00 AM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli