اعتراض به تخلفات آشکار در انتخابات ETERNITY

       
 

                   

 
archive e-mail
   
 
August 08, 2008
- سعی می‌کنم خیلی جدی فقط روی شبکه‌ی المانی بمونم و وقتی یه خانوم می‌رقصه یا دامنش و استینش کوتاهه سریع نزنم تلویزیون و از این‌که تلاش‌های احمقانه شبکه ۳ کمی دیر جواب می‌ده و صحنه‌هااز دستشون می‌ره نخندم ولی نمی‌شه حس به شدت خوبیه! به این فکر می‌کنم که از مسئولان پخش فردا چه حال اساسی گرفته بشه و باز حالم بهتر می‌شه !‌

Labels:

8/08/2008 11:01:00 PM ;
0; Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Back to Home page

 

© All Rights Reserved | Graphic by Sam Esmaelian | Designed By Miad Bigdeli